At Krushi Mahotsav 2017

  • At Krushi Mahotsav 2017 1
  • At Krushi Mahotsav 2017 2
  • At Krushi Mahotsav 2017 3
  • At Krushi Mahotsav 2017 4

At Krushi Mahotsav 2017

કૃષિ, સહકાર અને કલ્યાણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર દ્વારા આયોજિત અંકલેશ્વર ખાતે કૃષિ મહોત્સવ 2017 અંતર્ગત કૃષિ પ્રદર્શન અને કૃષિ સેમિનારનું ઉદ્ઘાટન કર્યું,