Sanand Gau Seva Aayog

  • Sanand Gau Seva Aayog 1
  • Sanand Gau Seva Aayog 2

Sanand Gau Seva Aayog

આજે સાણંદ,અમદાવાદ ખાતે આવેલ સમસ્ત મહાજન પાંજરાપોરમાં ગૌ-સેવા આયોગ તથા સમાજ નાં લોકોને સંબોધન કયુઁ તે સમયની તસવીરો